1. O acceso aos servizos suministrados a través de este sitio non require, con carácter xeral, a previa suscrición de Usuarios/as, sen perxuízo de que para acceder a determinados servizos sí se esixa efectuar previamente o rexistro. Para tales efectos, o/a interesado deberá dirixir a súa solicitude a termal@ourense.es indicando no asunto “Rexistro”. Tamén poderá facelo vía comunicación telefónica no número +34 988 388108

  2. O/a usuario/a garante a veracidade e autenticidade da información comunicada como consecuencia da suscrición daqueles servizos que esixan o Rexistro de Usuarios, obrigándose a sí mesmo a manter esta información actualizada. En todo caso, o/a usuario/a será único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice, así coma dos perxuízos que esto cause ao funcionamento do sitio, ao seu propietario legal ou a terceiros.

  3. No caso de que o/a usuario/a sexa menor de idade, precisará obter previamente permiso dos seus pais, tutores ou representantes legais, os cales serán considerados responsable a todos os efectos dos actos realizados polos menores ao seu cargo.

  4. Propietario e administrador no teñen a obriga de aceptar toda solicitude de alta por parte dun usuario, puidendo establecer criteriores tanto temporais coma de contido ou de calquer outra natureza que estimen convinte.

  5. O/a usuario/a obrígase a empregar o site termalismo.ourense.es conforme ás presentes condicións, a legalidade vixente, a boa fe, a orde pública e os usos e costumes xeralmente aceptados.

  6. O/a usuario/a comprométense a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Ourense (propietario legal) e/ou terceiros. Así, absteráse de reproducir, copiar, distribuir ou comunicar publicamente e transformar ou modificar os contidos, excepto no caso de contar coa autorización do titular dos correspondentes dereitos.

  7. O/a usuario/a no poderá empregar os datos obtidos do Portal para realizar comunicacións electrónicas publicitarias, promocionais ou comerciais non consentidas previamente polos propios afectados.

  8. O/a usuario/a abteráse de empregar calquera dos servizos do sitio con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros ou que de calquer xeito puideran danar, inutilizar, sobrecargar ou impedir a normal utilización dos servizos, as equipas informáticas ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados nas equipas informáticas do administrador e/ou usuarios/as.

  9. En particular, o/a usuario/a comprométese a non transmitir , difundir ou pór a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, arquivos de audio o imaxe, software, etc. que:
   1. Sexa contrario, menosprecie ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, en tratados internacionais, e demáis lexislación.
   2. Induza, incite ou promova conductas delictivas, denigradoras, difamatorias ou, en xral, contrarias á lei, á boa fe, e á orde pública, así como actuacións ou actitudes discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
   3. Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de xeito que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto, ou as intencións e propósito do comunicante.
   4. Atópese protexido por calquera dos dereitos de propiedade intelectual o industrial pertencentes a terceiros, sen que o/a Usuario/a obtivera previamente dos seus titulares a autorización precisa para levar a cabo o uso que efectua ou pretende efectuar.
   5. De calquer xeito menoscabe o crédito do Concello de Ourense ou de terceiros.
   6. Constitúa publicidade ilícita, engañosa ou desleal, e/ou constitúa, en xeral, competencia desleal.
   7. Provoque polas súas características dificultades no normal funcionamiento do servizo.
  10. Propietario e administrador del sitio resérvanse o dereito de proibir o acceso e clausurar ou bloquear a conta a calquer usuario/a que introduzca nesta web calquer tipo de contido contrario ao disposto no Aviso Legal i estas Condicións Particulares do Uso da Información. Propietario y administrador cooperarán con las autoridades en la identificación de las personas que introduzcan en la web contenidos que puedan suponer una violación de la ley.
  11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES

O Concello de Ourense no ten a obriga e non pode controlar a utilización que do sitio termalismo.ourense.es fagan os usuarios. Non se garante que estes empreguen o sitio de conformidade co Aviso Legal e as Condicións de Uso, nin que o fagan dun xeito lícito e apropiado, polo que exclúe calquer resposabilidade polos danos e perxuízos de calquer tipo que puideran deberse a un uso ilícito, incorrecto, inapropiado ao inadecuado que os usuario fagan do sitio, os seus servizos ou contidos.

O Concello de Ourense tampoco garante a privacidade e seguridade no uso deste sitio. En particular, non garante que terceiros non autorizados non teñan coñecemento da clase, condicións, características e circunstancia do uso que os usuarios fan deste sitio.